skip to Main Content
Product Categories
TONER CARTRIDGE

TONER CARTRIDGE

INKJET INK

INKJET INK

INK TANK

INK TANK

PHOTO INKJET PAPER

PHOTO INKJET PAPER

RIBBON

RIBBON

ACCESSORIES

ACCESSORIES

ทุกสีสัน..ทุกรายละเอียด

สมจริงอย่างธรรมชาติ มาตรฐานระดับสากล พร้อมการรับประกันคุณภาพสินค้า 100%

เรื่อง หมึกพิมพ์ ไว้ใจเรา Brilliantek Imaging Resource

PROFESSIONAL

ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำ
เรื่องหมึกพิมพ์

EXPERIENCE

ประสบการณ์
ยาวนานกว่า 18 ปี

SERVICE CARE SOLUTION

บริการและดูแลคุณ
อย่างใกล้ชิด

DISTRIBUTOR

มีผู้จัดจำหน่ายมากกว่า
500 ราย

QUALITY CONTROL

มีการตรวจสอบสินค้า
ก่อนถึงมือลูกค้า

CERTIFICATION

ได้รับรองมาตรฐาน
ระดับสากล

Professional
Professional

ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำ
เรื่องหมึกพิมพ์

Experience
Experience

ประสบการณ์

ยาวนานกว่า 19 ปี

Service Care
Service Care

บริการและดูแลคุณ
อย่างใกล้ชิด

Distributor
Distributor

มีผู้จัดจำหน่ายมากกว่า
500 ราย ทั่วประเทศ

Quality Control
Quality Control

มีการตรวจสอบสินค้า
ก่อนถึงมือลูกค้า 100%

Certification
Certification

ได้รับรองมาตรฐาน
ระดับสากล ปลอดภัยในการใช้งาน

Professional
Professional

ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำ
เรื่องหมึกพิมพ์

Experience
Experience

ประสบการณ์
ยาวนานกว่า 18 ปี

Service Care Solution
Service Care Solution

บริการและดูแลคุณ
อย่างใกล้ชิด

Distributor
Distributor

มีผู้จัดจำหน่ายมากกว่า
500 ราย

Quality Control
Quality Control

มีการตรวจสอบสินค้า
ก่อนถึงมือลูกค้า

Certification
Certification

ได้รับรองมาตรฐาน
ระดับสากล

Back To Top