skip to Main Content

NEWS

banner_web_Toner_906 x 180px

Smart WiFi Door/Window เซ็นเซอร์ประตูหน้าต่าง

pt04-1

รายละอียดสินค้า

  • แจ้งเตือนการเปิด-ปิด ของประตูหรือหน้าต่างได้
  • แสดงประวัติการทำงาน Open / Close บนมือถือ
  • ตั้งเวลา ปิด การแจ้งเตือนไดเ 4 ช่วงเวลาต่อสัปดาห์
  • แสดงสถานะประตูหรือหน้าต่าง ว่าเปิดหรือปิดอยู่
  • ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง ไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยาก
  • ใช้ถ่านอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน (แถมฟรีในกล่อง)
Pt04 1

cropped-page-image4

Available On :

Back To Top